Is genezing mogelijk bij de ziekte van Graves?

Of de hyperthyreoïdie van Graves al dan niet echt kan worden genezen, hangt af van de definitie van ‘genezing’.

Graves’ Disease: Can It Be Cured?
WM Wiersinga

Kan GREAT-score terugvalrisico voorspellen bij ziekte van Graves?
Schildkliertje

Of de hyperthyreoïdie van Graves al dan niet echt kan worden genezen, hangt af van de definitie van ‘genezing’. Als uitroeiing van schildklierhormoonoverschotten voldoende is voor het label ‘genezen’, dan kunnen alle patiënten genezen worden omdat een totale thyreoïdectomie of hoge doses 131I hyperthyreoïdie zal uitschakelen, zij het ten koste van het creëren van een andere ziekte (hypothyreoïdie) die levenslange medicatie met levothyroxine vereist.

Ik (Wiersinga) zou dit geen ‘genezing’ willen noemen, wat ik zou willen definiëren als een toestand met stabiel thyroïd stimulerend hormoon (TSH), vrij thyroxine en triiodothyronine serumconcentraties in het normale bereik bij afwezigheid van schildkliermedicatie.

Chirurgie en radioactief jodium zullen waarschijnlijk niet resulteren in zo gedefinieerde genezingen, omdat hun voorkeursdoel, zoals vermeld in de richtlijnen, is om permanente hypothyreoïdie te veroorzaken. Stopzetting van thyreostatica wordt gevolgd door 50% recidieven binnen 4 jaar; voor het begin van de behandeling kan het risico op recidieven worden geschat met de score van de Graves’ Recurrent Events After Therapy (GREAT).

Na 20 jaar follow-up had ongeveer 62% recidiverende hyperthyreoïdie ontwikkeld, 8% had subklinische hypothyreoïdie en 3% openlijke hypothyreoïdie gerelateerd aan TSH-receptor-blokkerende antilichamen en schildklierperoxidase-antilichamen. Slechts 27% was in remissie en kan als genezen worden beschouwd. Als de definitie ‘genezing’ ook de verdwijning van schildklierantistoffen in serum zou omvatten, zou het percentage genezen patiënten nog lager worden.

Abstract

If eradication of thyroid hormone excess suffices for the label ‘cure’, then all patients can be cured because total thyroidectomy or high doses of 131I will abolish hyperthyroidism albeit at the expense of creating another disease (hypothyroidism) requiring lifelong medication with levothyroxine.

Whether or not Graves’ hyperthyroidism can be really cured,
depends on the definition of ‘cure’

I (Wiersinga) would not call this a ‘cure’, which I would like to define as a state with stable thyroid stimulating hormone (TSH), free thyroxine, and triiodothyronine serum concentrations in the normal range in the absence of any thyroid medication.

Surgery and radioiodine are unlikely to result in so-defined cures, as their preferable aim as stated in guidelines is to cause permanent hypothyroidism. Discontinuation of antithyroid drugs is followed by 50% recurrences within 4 years; before starting therapy the risk of recurrences can be estimated with the Graves’ Recurrent Events After Therapy (GREAT) score.

At 20-year follow-up about 62% had developed recurrent hyperthyroidism, 8% had subclinical hypothyroidism, and 3% overt hypothyroidism related to TSH receptor blocking antibodies and thyroid peroxidase antibodies. Only 27% was in remission, and might be considered cured. If the definition of ‘cure’ would also include the disappearance of thyroid antibodies in serum, the proportion of cured patients would become even lower.


Reacties