Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat

Oktober 2016 verschenen de eerste resultaten van het onderzoek door NIVEL en het PHARMO instituut naar de effecten van de switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat. De artikelen 'Onderzoek switch van Thyrax naar een ander levothyroxine preparaat' en 'Levothyroxine-substitutie: de kunst van het doseren in optima farma' zijn niet meer te vinden. Op Schildkliertje en op het Schildklierforum kun je er nog wat over vinden.

NIVEL onderzoekt gevolgen van tekorten Thyrax® Duotab voor patiënten
Schildkliertje

NIVEL-onderzoek patiënten
Schildklierforum | Aan de stamtafel

Naar aanleiding van de leveringsproblemen van Thyrax moesten veel gebruikers overstappen op een alternatief schildklierhormoonpreparaat. Er zijn drie onderzoeken naar de gevolgen hiervan gestart. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en het PHARMO instituut. Zij richten zich zowel op de klachten en de kwaliteit van leven van mensen die naar een ander preparaat moeten switchen, als op de specifieke veranderingen in schildklierhormoonwaarden gemeten bij bloedonderzoek.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep in het leven geroepen, die deze onderzoeken begeleidt. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de genoemde onderzoeksorganisaties NIVEL en het PHARMO instituut, de patiëntenorganisaties Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Hypofyse Stichting, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Bijwerkingencentrum Lareb, de apothekersorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Advies CBG

In januari 2016 heeft het CBG geadviseerd hoe mensen over te zetten van Thyrax naar een andere schildklierhormoon preparaat:
  • start met een dosis levothyroxine die dicht bij de laatst gebruikte dosis Thyrax ligt;
  • controleer na 6 weken de schildklierfunctie;
  • frequentere controle is mogelijk nodig bij kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die eerder moeilijk ingesteld konden worden.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek hebben betrekking op de invloed van de switch op de schildklierfunctie, vastgesteld door de meting van de TSH-waarde. In de klankbordgroep is uitgebreid overlegd of de huidige aanbevelingen op grond van deze resultaten moeten worden aangepast.

De eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van de switch op de schildklierhormoonwaarden in het bloed laten het volgende beeld zien:
  1. Voor het merendeel van de mensen die Thyrax gebruiken, hoeft bij de switch naar een ander preparaat de dosering niet te worden aangepast. Dit betreft vooral mensen die een dosering van 100 mcg per dag of minder gebruiken.
  2. Bij het gebruik van doseringen van meer dan 100 mcg Thyrax per dag blijkt bij een aanzienlijk deel van de mensen die de switch maken de TSH-waarde te dalen. Bij een deel van hen wordt het TSH te laag (lager dan 0.4 mU/l). Dit suggereert dat het verstandig is om bij Thyrax doseringen hoger dan 100 mcg per dag bij de switch de dosering levothyroxine te verminderen. Met welke hoeveelheid de dosering dient te worden verminderd is een individuele inschatting, die in samenspraak tussen behandelend arts en patiënt dient te worden vastgesteld.
  3. De meeste mensen zijn tot nu toe geswitcht naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA. Voor zover op dit moment met de huidige gegevens kan worden nagegaan, zijn er geen grote verschillen in de effecten op het TSH van de switch naar een van beide preparaten.
  4. In alle gevallen van wijzigingen van levothyroxinepreparaat dient 6 weken later het TSH en zo nodig het vrij T4 gehalte te worden gecontroleerd.

Onderzoek kan geen uitspraak doen over mensen met hypofyse-aandoening

Voor mensen die vanwege een aandoening van de hypofyse levothyroxine gebruiken is de meting van TSH als maat voor de schildklierfunctie niet bruikbaar. Het aantal mensen met een hypofyseaandoening is klein. Het onderzoek kan daarom geen evidente uitspraken doen of het effect van switchen bij hen anders is. Het advies is bij deze mensen dan ook niet anders dan voor andere mensen die schildklierhormoon gebruiken. Bij deze patiënten wordt de schildklierfunctie bepaald aan de hand van vrij T4.

In het kort

Samenvattend kan op basis van de huidige gegevens worden gesteld dat:
  • Het advies om 6 weken na de switch van Thyrax naar een ander schildklierhormoonpreparaat controle van TSH en/of vrij T4 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.
  • Patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 µg per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de switch ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.
  • Er geen verschil lijkt in effect op de laboratorium uitslagen (TSH) bij een switch van Thyrax naar Euthyrox of naar levothyroxine TEVA.

Evaluatie vragenlijsten verwacht in april 2017

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de evaluatie van de resultaten van de ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten, die door veel mensen zijn ingevuld. De resultaten daarvan worden in april 2017 verwacht. Dan is van voldoende deelnemers een follow-up van 3 maanden na de overstap beschikbaar, zodat ook uitspraken gedaan kunnen worden over de iets langere termijn.”


Reacties